Skip to main content

Adatvédelmi-Adatkezelési és süti (cookie) tájékoztató


Ebben a tájékoztatóban Ön arról kap -az ide vonatkozó jogszabályoknak megfelelő szabályos- felvilágosítást, hogy a https://www.grafikuspont.hu weboldalam látogatása és használata során hogyan és milyen célból kezelem adatait.

Az adatvédelmi törvény írja elő, hogy az adatkezelésekről az adat felvételekor részletes tájékoztatást kell adnom. Ön (mint érintett) ugyanis érvényesen csak akkor tud hozzájárulni személyes adatai kezeléséhez, ha ismeri az adatkezelés minden részletét.
Elkészítése során az alábbi jogszabályokra voltam figyelemmel:

-A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
-2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
-A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
Jelen tájékoztató a https://www.grafikuspont.hu oldal adatkezelését szabályozza.

Sárvári Marianna ev.
Nyilvántartási száma: 53336039
Adószáma: 69543519-1-30
Székhelye: H-3300 Eger, Kodály Zoltán u. 4. 4/2.
Honlapja: https://www.grafikuspont.hu
E-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefonszáma: +36 30 208 6189
Számlavezető: K&H Bank
Bankszámlaszáma: 10401921-81554855-48511040

Én, mint adatkezelő, a honlapom fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót veszek igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás) bitosítja és ennek keretében
- a vele fennálló szerződésem tartamáig - kezeli az Ön, honlapomon megadott személyes adatait, az általa végzett művelet pedig a személyes adatok tárolása a szerveren. Az adatfelsolgozó IT szolgáltatóm:


Puzzleweb Tárhelyek - domain és tárhelyszolgáltatás
Székhelye: H-6722 Szeged, Alma u. 26.
Postai címe: H-6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 18-20.
Nyilvántartási száma: 50786662
Adószáma: 67804430-1-26
Honlapja: http://www.bannerleasing.hu
E-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az IT szolgáltató, mint adatfeldolgozó tárhelyet szolgáltat nekem a weboldalam üzemeltetéséhez. A weboldalamat használó érintettek által megadott valamennyi személyes adatot kezeli mégpedig abból a célból, hogy a weboldalamat elérhetővé tegye, rendeltetésszerű és színvonalas működését biztosítsa, a rosszindulatú, weboldalamat támadó látogatókat beazonosítsa és statisztikai célból méri a látogatottságot. ( Google Analitics )

Az adatkezelésre vonatkozó elveim

Az Ön által önkéntesen nyújtott adatokat nem továbbítom harmadik személyek részére, kivéve, ha erre bírósági, ügyészségi vagy hatósági megkeresés, vagy más jogszabályi rendelkezés kötelez. Felelős vagyok az alábbiak megfeleléséért és képesnek kell lennem e megfelelés igazolására (”elszámolhatóság”). A személyes adatait Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésemre Ajánlatkérőjének elküldése során, ezért kérem, hogy adatai közlésekor fokozottan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet szolgáltatásaim igénybevételének. Amennyiben Ön nem a saját személyes adatait adja meg, úgy vélelmezem, hogy Ön rendelkezik az ehhez szükséges felhatalmazással.

A személyes adatok:
a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel
(„korlátozott tárolhatóság”);
f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Amennyiben Ön Ajánlatkérést küld nekem a weboldalam erre vonatkozó űrlapján, három személyes adatot kérek Öntől: a teljes nevét, a telefonszámát, valamint egy működő elektronikus kézbesítési címet. Ezek az adatok garfikai szolgáltatásom teljesítéséhez szükségesek, válaszcímként funkcionálnak.

Vezeték- és keresztneve a kapcsolatfelvételhez, az emberi kommunikációhoz, a Vállalkozói Szerződés létrehozásához, teljesítésének figyelemmel kíséréhez, az azzal kapcsolatos követelések érvényesítéséhez és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.
E-mail címe a kapcsolattartáshoz szükséges. (E-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.)
Telefonszáma a kapcsolattartáshoz és a számlázással kapcsolatos kérdések hatékony egyeztetéséhez szükséges.

Az adatkezelés időtartama, az Ön adatai törlésének határideje természetesen azonnali, amint azt Ön írásban kérelmezi. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

Személyes adataihoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozását az alábbi módokon tudja kezdeményezni:
- postai úton a 3300 Eger, Kodály Zoltán u. 4. címen,
- e.mailben az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen,
- telefonon a +36 30 208 6189 számon.

Fentiekben részletezett adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása az Adatkezelési és adatvédelmi
Tájékoztató, valamint a sütik elfogadásával, a 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:
( A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig), valamint a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlák kiállítása esetén a 6. cikk (1)
bekezdés c) pontja.

Tájékoztatom, hogy az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Ön köteles a személyes adatait megadni, hogy tudjam bármely szolgáltatásom megrendelését teljesíteni. Ha adatszolgáltatása elmarad, az azzal a következménnyel jár, hogy nem tudom Ajánlatkérését feldolgozni. Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védem, valamint biztosítom az adatai biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvom azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől, illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.
A technikai intézkedések keretében titkosítást és vírusirtó szoftvereket használok. Felhívom a figyelmét azonban arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Mindent megteszek annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyem, a weblapomon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudok teljes felelősséget vállalni, ám a vállalkozásomhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartok be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni meghatározott feltételek esetén.
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
• Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
• az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának
korlátozását;
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
• Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
A fenti kérelem nyomán hozott intézkedésekről az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt. Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen Ön panasszal élhet a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az Adatkezelési Tájékoztatóban említett fogalmak meghatározása

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Mik azok a sütik (cookie-k)?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok, amik egy webhelyen keresztül, annak használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők többsége alapértelmezettként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, azonban Ön a böngészője Beállításainak módosításával ezeket megváltoztathatja, visszautasíthatja, letilthatja, le is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „Súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek attól függően, hogy mit kezelnek és hogyan viselkednek. A szükségszerű munkamenet sütik feltétlenül szükségesek egy webhely használatához és böngészéséhez. Ezek a sütik csak az adott webhelyen működnek és automatikusan törlődnek, amint Ön kilép a böngészőből. Ön kérheti, hogy a meglátogatott webhelyen jegyezze meg a felhasználó nevét és jelszavát, ezek a sütik a felhasználást segítik elő. Ezek egyénileg beállíthatóak, ezáltal könnyebbé és kényelmesebbé teszik a webhely használatát, sőt még a felhasználói élményt is növelik. A hirdetéskezelő süti az Ön érdeklődésének megfelelően kezeli a hirdetéseket az alapján, hogy egy adott webhelyen milyen ajánlatokat tekintett meg, s ez végig kíséri egyéb böngészéseit. A teljesítmény süti arról gyűjt információt, hogy Ön hogyan és mit keres, hogyan használja a webhelyet. Nem tud nevet, életkort, helyet, foglalkozást beazonosítani, kizárólag ahhoz gyűjt információt, hogy ezen viselkedés alapján a webhelyet javíthassák és fejleszthessék a tulajdonosok.

A sütik nem veszélyesek! Nem kémkednek, senki eszközéről nem gyűjtenek fileokat, vagy képeket, csupán arra valók, hogy internetezős szokásokat, egyedi igényeket dokumentáljanak egy adott webhelyen. Nem gyűjtenek személyes adatokat, csak általános felhasználói információkat.

A MAGRA|Grafikuspont kizárólag a Google Analytics sütijeit használja abból a célból, hogy megismerhessem, látogatóim hogyan használják weboldalamat, milyen szolgáltatásom iránt érdeklődnek és hogyan jutottak el hozzám. Ezekkel az információkkal kizárólag szolgáltatásaim minőségének folyamatos tökéletesítését és a MAGRA|Grafikuspont minél egyszerűbb, élménydúsabb használatát kívánom elérni. Ezen sütik alkalmazásához kérem az Ön hozzájárulását. Amennyiben utólagosan vissza kívánja ezt vonni , a Böngészője “Súgó” utasításait követve bármikor törölheti a sütiket.

A Google Analytics nyomkövető sütijei: 
_gat_gtag_UA, gid és _ga a látogatói tevékenységet követik sorban a böngészési folyamat végéig, 24 óráig valamint 2 év időtartamig. Ezek mindegyike igényli az Ön hozzájárulását, amikor a MAGRA|Grafikuspont weboldalamra megérkezik, a lap alján a felugró ablakban.

Weboldalam nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.


ITT is elérhető az Adatvédelmi - Adatkezelési és süti (cookie) tájékoztató! A MAGRA| Grafikuspont dokumentumai a szerzői jog által védett művek, így ezek másolása, átdolgozása csak a szerző írásbeli engedélyével lehetséges. Ellenkező esetben a szerzői jog jogosultja polgári és büntetőjogi úton léphet fel a jogosulatlan felhasználó ellen.
Copyright © 2019 GRAFIKUSPONT.HU